VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

APARTMÁNY U HONZY

provozovatel Michaela Brzezinová, Pstruží 138, 739 11, Česká republika
IČ: 02053691, dále jen UBYTOVATEL

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) Apartmánů u Honzy (dále jen Apartmány u Honzy) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem Apartmánů u Honzy — (provozované Michaelou Brzezinovou, Pstruží 138, 739 11, ČR, IČO: 02053691 (dále jen provozovatelem) a klientem -fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako objednatel objednává (dále jen klient).

  1. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

1.1. Klient si objednává služby v Apartmánech u Honzy písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává Apartmánům u Honzy poštou, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ, termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použijí Apartmány u Honzy pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Apartmány u Honzy a klientem. Předané osobní údaje budou zpracovány v souladu z čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1.2. Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci Apartmány u Honzy (dle čl. 4 těchto podmínek) vzniká mezi klientem a provozovatelem smluvní vztah. Apartmány u Honzy se zavazují zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient se zavazuje zaplatit Apartmánům u Honzy smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a Apartmány u Honzy potvrdil.

  1. Práva a povinnosti klienta

2.1. Klient má právo:

Být dostatečně a úplně informován Apartmány u Honzy o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, Apartmány u Honzy potvrzených (zálohově zaplacených) služeb,

před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

2.2. Klient je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit Apartmánu u Honzy v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy zařízení, domovní řád, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat Apartmány u Honzy vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně Apartmány u Honzy.

  1. Práva a povinnosti Apartmánů u Honzy ke klientovi

3.1. Apartmány u Honzy jsou povinny:

Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok Apartmánů u Honzy na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

3.2. Apartmány u Honzy mají právo:

Ukončit klientovi pobyt v Apartmánech u Honzy při nerespektování a hrubém porušení ubytovacího řádu, který je umístěn v každé ubytovací jednotce v Apartmánech u Honzy.

  1. Ceny služeb a jejich úhrada

4.1. Ceny služeb poskytovaných Apartmánů Na Faře jsou uvedeny na www.apartmanyuhonzy.cz , záložka „Naše apartmány“

4.2. Klientovi bude po vytvoření rezervace zaslána zálohová platba na pobyt v Apartmánech u Honzy ve výši 1. (první) ubytované noci. Klient je povinen zálohovou platbu uhradit dle pokynů zaslaných na faktuře o zálohové platbě. V případě neuhrazení zálohové platby dle pokynů uvedených na zálohové faktuře si provozovatel vyhrazuje právo zrušit klientovi provedenou rezervaci.

4.3. Doplatek za pobyt je klient povinen uhradit v zařízení Apartmánů u Honzy při příjezdu v hotovosti, nebo cenu pobytu může klient na požádání před příjezdem nebo během pobytu převést bankovním převodem na bankovní konto provozovatele. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu v Apartmánech u Honzy.

4.4. V cenách není zahrnut poplatek (ubytovací, lázeňský, atd.), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu. O výši poplatku je klient předem písemně informován při potvrzení rezervace pobytu.

  1. Potvrzení pobytu

5.1. K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené Apartmány u Honzy (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně Apartmány u Honzy emailem na adrese info@apartmanyuhonzy.cz nebo telefonicky na čísle +420 724 658 870

  1. Nástup

6.1. Při nástupu se klient v provozovně Apartmánů u Honzy prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti.

6.2. Po splnění uvedených formalit provozovatel nebo osoba jím pověřená klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám.

  1. Stornovací podmínky

7.1. Storno podmínky jsou nedílnou součástí obchodní smlouvy mezi klientem a Apartmány u Honzy.

7,2. Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku

pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být

provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno Apartmánům u Honzy.

7.3. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany klienta.

7.4. Při zrušení rezervace ze strany klienta od data, kdy rezervace byla hostem zadána do 30 dní před předpokládaným začátkem čerpání služeb (tzn. nejpozději do 15:00 hodin 30 dnů před datem příjezdu) si Apartmány u Honzy neúčtují storno poplatek.

7.5. Při zrušení rezervace ze strany klienta 30 až 7 dnů před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky (tzn. nejpozději do 15:00 hodin 7 den před datem příjezdu) je penzion oprávněn si účtovat storno poplatek ve výši 1. ubytované noci z objednaných služeb dle potvrzené objednávky. Storno poplatek, vybraný za nezrealizovaný pobyt v Apartmánech u Honzy zůstává klientovi jako kredit pro další rezervaci v Apartmánech u Honzy uskutečněnou nejpozději do jednoho roku od data storna původní rezervace. Výše kreditu bude klientovi odečtena od částky z nově uskutečněného pobytu v Apartmánech u Honzy

7.6. Při zrušení rezervace ze strany klienta 7 dnů a méně před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky (tzn. nejpozději do 15:00 hodin 7 dní před začátkem rezervovaných služeb a začátkem rezervovaných služeb) jsou Apartmány u Honzy oprávněny účtovat storno poplatek ve výši 100 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky.

7.7. Při zrušení rezervace ze strany klienta během samotného termínu pobytu je provozovatel oprávněný účtovat předem smluvenou cenu za ubytování, provozovatel nebude brát zřetel na změnu počtu hostů nebo změnu rezervovaného termínu (např. zkrácení pobytu), (vyjma oboustranné dohody mezi provozovatelem a klientem).

  1. Závěrečná ustanovení

8.1. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2019. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

8.2. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem.

 

Na Pstruží, dne 1. 1. 2019, Michaela Brzezinová